https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra

na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.),

informuję, że dla procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Mpzp nie wpłynie niekorzystnie na środowisko i nie pozostawi negatywnych skutków w środowisku.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kamienna Góra

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty