https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Małe i średnie przedsiębiorstwa są fundamentem naszej gospodarki

Jako przedsiębiorca prowadzący firmę od ponad 22 lat, coraz bardziej obawiam się, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa (w skrócie MŚP). Dlatego postaram się przybliżyć kilka kluczowych funkcji i ich rolę w rozwoju gospodarczym naszego kraju. Ich zakres w naszym codziennym życiu jest bardzo szeroki i wpływa na społeczeństwo w różnych wymiarach. Według mnie najistotniejsze z nich to tworzenie miejsc pracy, produkcja i dostarczanie dóbr oraz usług, generowanie dochodu, inwestowanie w rozwój, płacenie podatków, wspieranie społeczności lokalnych. Można długo wymieniać.

Przyjrzyjmy się pierwszej funkcji, czyli tworzeniu miejsc pracy. MŚP generują zatrudnienie pracowników, co przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia i poprawy warunków życia dla wielu osób. Aby docenić zalety MŚP, warto spojrzeć na najnowsze dane opublikowane w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, odnoszące się do skali zatrudnienia w poszczególnych strukturach według liczby pracujących. Aż 99,8% – MŚP w tym: 97,2% – mikroprzedsiębiorstwa; 2,1% – małe przedsiębiorstwa; 0,6% – średnie przedsiębiorstwa; 0,2% – duże przedsiębiorstwa. Na nieco ponad 10 mln osób pracujących, aż 6,94 mln – to liczba pracujących w MŚP. Jak wskazuje powyższy raport, na szczęście pandemia staje się powoli wspomnieniem, ale na liście wyzwań czołowe pozycje zajmują teraz następstwa wojny w Ukrainie, inflacja i wysokie koszty prowadzenia działalności, a te ostatnie z pewnością ograniczają zdolność MŚP do zatrudniania nowych pracowników. Co gorsza – firmy mogą być zmuszone do redukcji zatrudnienia, a to może skutkować szeregiem innych, niekorzystnych działań, takich jak: niskie wynagrodzenia, brak inwestycji w rozwój, ograniczenie nowych technologii, utrata konkurencyjności.

Kolejnym ważną funkcją MŚP jest produkcja, dostarczanie dóbr i usług oraz generowanie dochodu. Doskonale wiemy, że małe i średnie przedsiębiorstwa dostarczają produkty i usługi, które są niezbędne dla każdego z nas, takie jak: żywność, odzież, usługi medyczne, czy transport. I tutaj da się zauważyć jak ważne są MŚP. Struktura udziału w PKB: 29,5% – mikroprzedsiębiorstwa; 9,1% – małe przedsiębiorstwa; 5,0% – średnie przedsiębiorstwa; 28,0% – duże przedsiębiorstwa (powyższe dane dotyczą 2021 r. i przygotowano je na podstawie publikacji GUS). Jak wiadomo, dochód generowany przez MŚP jest istotnym źródłem podatków dla państwa (tu kolejna funkcja), a te z kolei przyczyniają się do finansowania różnych dziedzin życia publicznego, takich jak: edukacja, opieka zdrowotna, czy infrastruktura. A trzeba tu także nadmienić, że analiza udziału przedsiębiorstw w tworzeniu PKB ze względu na sektor gospodarki pokazuje istotne różnice pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami a MŚP. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw największe znaczenie miał sektor usług, którego udział w tworzeniu PKB wyniósł w 2020 r. 46,8%, podczas gdy dużych firm − 30,1%. Drugi w kolejności był handel (23,5% − MŚP; 17,8% − duże firmy). Jak widać, tu prym wiodą znów MŚP.

Kolejną, niebagatelną funkcją MŚP jest wspieranie społeczności lokalnych. Przedsiębiorstwa często angażują się w działania na rzecz społeczności w swoich małych ojczyznach. Na przykład poprzez sponsoring wydarzeń kulturalnych, sportowych lub charytatywnych, co przyczynia się do budowania więzi społecznych. Daje to oczywiście obopólną korzyść, bo wizerunek firmy i utrwalanie marki jest ważne dla każdej firmy.

Wierzę, że podkreśliłam wszystkie aspekty ukazujące ważną rolę małych i średnich przedsiębiorstw w społeczeństwie i gospodarce, zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Nasze małe i średnie firmy stanowią rdzeń i silny fundament polskiej gospodarki. Warto przypomnieć każdej osobie, która ma wpływ na działalność naszych firm, że wspieranie rozwoju MŚP przynosi korzyści dla wszystkich.

Beata Żołnieruk

***

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty