https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dziećmorowic

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WALIM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie Osiedla Słonecznego i ul. Sienkiewicza, obręb wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Walim nr LII/449/2023
z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie Osiedla Słonecznego
i ul. Sienkiewicza, obręb wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 21 grudnia 2023 r. do 15 styczna 2024 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku
w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9;
58-320 Walim, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 lutego 2024r.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty