https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiejskiej w Kamiennej Górze

BURMISTRZ MIASTA KAMIENNA GÓRA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.) oraz zgodnie z art. 39, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.);

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Kamienna Góra

Uchwały Nr LXXVII/491/23 z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wiejskiej w Kamiennej Górze.

Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawiono na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik nr 1 uchwały.

Każdy może składać wnioski dotyczące ww. opracowania w terminie do dnia 18 grudnia 2023 r. Wnioski mogą być wnoszone: na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (poczta elektroniczna: architekt@kamiennagora.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Kamienna Góra została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz pod linkiem: http://www.umkg.pl/bip/gp/RODO/KlauzulaBAM.pdf

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty