https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 2) lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 15.30.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zamkniętą kopertę należy oznakować: „Dotyczy konkursu na wolne stanowisko – Dyrektor Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Nadesłane oferty nie są zwracane.

Rozpatrzenie ofert przewiduje się do dnia 22 grudnia 2023 r.

Informacja o wynikach konkursu, w tym protokół końcowy z pracy komisji konkursowej, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Złożenie dokumentów przez uczestnika konkursu oznacza zapoznanie się z procedurą konkursową określoną w niniejszym ogłoszeniu.

Pełna treść ogłoszenia wraz z dokumentami do pobrania dostępna jest na stronie:

https://www.bip.gluszyca.pl/ogloszenia-o-naborze-na-wolne-stanowiska-pracy-w-urzedzie-miejskim-oraz-jednostkach-podleglych/5727

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty