https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice w krajowej czołówce

Gmina Stare Bogaczowice znalazła się w pierwszej dziesiątce w Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2022 r. – mówi Mirosław Lech, Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

Ranking został przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W analizie wykorzystano ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce w latach poprzednich. Są to: udział dochodów własnych w dochodach ogółem (stymulanta), relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem (stymulanta), udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (stymulanta), obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (destymulanta), udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń (stymulanta), relacja zobowiązań do dochodów ogółem (destymulanta) oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących (stymulanta).

Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem. Zaproponowany zestaw zmiennych na wstępie poddano weryfikacji pod kątem nośności informacji (poziom zróżnicowania zmiennej), nadmiarowości (korelacje wzajemne) oraz normalności rozkładów. Kryterium informacyjne zostało spełnione przez poszczególne zmienne, przy czym jako cezurę przyjęto zmienność cechy mierzoną współczynnikiem zmienności na poziomie co najmniej 10%. Badane zmienne posiadają rozkłady odpowiadające rozkładowi normalnemu lub zbliżonemu do normalnego.

W grupie 1513 gmin wiejskich w 2022 roku najlepsze wyniki uzyskały Michałowice (woj. mazowieckie), Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie) i Baranów ( woj. wielkopolskie), 6 miejsce zajęły dolnośląskie Radwanice, a Gmina Stare Bogaczowice zajęła 10 miejsce.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty