https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chwaliszów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów,
gmina Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094), w związku z uchwałą nr XXXIII/303/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 26 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 7 listopada 2023r., w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, o godz. 1430.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice na adres Urząd Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132,58-312 Stare Bogaczowice lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: i.dumin@starebogaczowice.ug.gov.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023r.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Starte Bogaczowice dostępna jest na stronie bip.starebogaczowice.ug.gov.pl.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty