https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szukają rodzin wspierających

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa domowego; kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi). Rodzinę wspierającą ustanawia wójt, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Rodziny te pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci oraz tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności: organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych; wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny; pomocą dzieciom w nauce; udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

– Kandydaci na rodziny wspierające mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 132. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 8452730 w godzinach pracy ośrodka – informują pracownicy GOPS w Starych Bogaczowicach.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty