https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), zgodnie z uchwałą Nr LXIX/441/23 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Kamienna Góra, zwaną dalej „uchwałą reklamową”;

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany uchwały reklamowej dla miasta Kamienna Góra

w dniach od 21 lipca 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze, w godz. od 800 do 1500 (Biuro Architekta Miasta, pok. 310) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.bip.kamiennagora.pl/, w zakładce: Gospodarka Przestrzenna /Reklamy.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zapoznać się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem uchwały oraz uzyskanymi w toku prac nad projektem opiniami i uzgodnieniami. Każdy kto kwestionuje ustalenia projektu uchwały reklamowej ma prawo do złożenia uwag.

Uwagi mogą być wniesione: *w formie papierowej do Burmistrza Miasta Kamienna Góra, na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Biuro Architekta Miasta,                                  Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, *w formie elektronicznej na adres:  architekt@kamiennagora.pl, *za pomocą platformy ePUAP, *ustnie do protokołu. Uwagi należy wnieść z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31sierpnia2023r. Właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta Kamienna Góra została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz pod linkiem: http://www.umkg.pl/bip/gp/RODO/KlauzulaBAM.pdf

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty