https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977)zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwał nr XXXVIII/355/2023 z dnia 22 czerwca a 2023 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice.

Zakres zmiany dotyczy wyłącznie zmiany tekstu uchwały polegającej na dopuszczeniu jako formę zaopatrzenia w wodę rozwiązań indywidualnych w postaci studni.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice na adres Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, przy ul. Głównej 132; 58-312 Stare Bogaczowice, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: i.dumin@starebogaczowice.ug.gov.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.starebogaczowice.ug.gov.pl.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

Stare Bogaczowice 13.07.2023r.

RIG.PSM.6721.2.2023

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty