https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Walim

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Walim.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ul. 3 – go Maja, obręb Walim, gm. Walim, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Walim nr XXXIV/322/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.,
• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w rejonie ul Sienkiewicza w obrębie wsi Dziećmorowice 2, gm. Walim, sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Walim XLIV/394/2022 Rady Gminy Walim z dnia 29 listopada 2022 r.,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,
w dniach od 7 lipca 2023 r. do 27 lipca 2023 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku
w godz. od 830 do 1400 oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9;
58-320 Walim, o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 sierpnia 2023r.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.walim.pl.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty