https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ważne głosowania

30 czerwca 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Marciszów. W porządku obrad jest m.in. raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji dla Gminy Marciszów za 2022 rok, a także podjęcie uchwał w sprawach: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej; określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Pastewniku, Ciechanowicach i Wieściszowicach; zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Marciszów na rok 2023 i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033 – informuje Dawid Chęciński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marciszów.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty