https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Strugi

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, Gmina Stare Bogaczowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) w związku z uchwałą nr XXXIII/296/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 listopada 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice,

w dniach od 4 maja 2023 r. do 24 maja 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice przy ul. Głównej 132; 58-312 Stare Bogaczowice,
od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Bogaczowice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2023r. w siedzibie Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, przy ul. Głównej 132, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice, na adres Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2023r.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Stare Bogaczowice dostępna jest na stronie BIP gminy pod adresem: https://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty