https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Taka forma przejęcia prowadzenia firmy daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji co z firmą chcą zrobić. Mogą oni chcieć kontynuować działalność na własny rachunek, sprzedać firmę lub ją zamknąć.

Dzięki wskazaniu zarządcy i zgłoszeniu do CEIDG, przedsiębiorstwo zachowuje pełną płynność działania, a zarządca – bez zbędnych formalności – natychmiast po śmierci przedsiębiorcy może zająć się prowadzeniem firmy. Dodatkowo umowy z pracownikami pozostają w mocy, a zarządca może szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji lub zezwoleń.

Zarządca sukcesyjny, to osoba odpowiedzialnaza prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych. Prowadzenie spraw obejmuje m.in. prawo do działań w stosunkach z pracownikami, kontrahentami, obejmujących sprawy podatkowe, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do obowiązków zarządcy sukcesyjnego należy także sporządzenie i złożenie przed notariuszem inwentarza przedsiębiorstwa w spadku. Spis ten obejmuje składniki przedsiębiorstwa w spadku, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili śmierci przedsiębiorcy oraz długi spadkowe związane z działalnością gospodarczą zmarłego przedsiębiorcy i ich wysokość według stanu z chwili śmierci przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny powinien sporządzić inwentarz niezwłocznie po objęciu swojej funkcji.

Zarząd wygasa w terminie 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Termin ten z ważnych powodów sąd może przedłużyć na czas nie dłuższy niż 5 lat. Zarząd sukcesyjny może również wygasnąć wcześniej, np. w przypadku gdy ogłoszono upadłość przedsiębiorcy.

Zarządcą sukcesyjnym może być wyłącznie osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, wobec której nie został prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę, lub działalności gospodarczej w zakresie zarządu majątkiem.

Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba. Przedsiębiorca może jednak wyznaczyć zarządcę „rezerwowego”, który zostaje powołany tylko, jeśli zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji lub nie mógł jej pełnić.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty