https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich na zbycie działki niezabudowanej nr 96/9, obręb nr 3 miasta Kamienna Góra w rejonie u. Bohaterów Getta o pow. 771 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00020523/7.

Przetarg odbędzie się16 maja 2023 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala
nr 211. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 49 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4 900,00 zł do dnia9 maja 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Ponadto w ww. terminie należy złożyć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 306) dowody potwierdzające własność nieruchomości sąsiedniej przy działce przeznaczonej do zbycia.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: nieruchomości), na stronie miasta www.kamiennagora.pl (zakładka: sprzedaż nieruchomości) oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty