https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Starego Miasta w Kamiennej Górze

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra

na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. poz. 1029 z 16.05.2022, ze zm.),

informuję, że

dla procedowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Starego Miasta, w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Mpzp nie wpłynie niekorzystnie na środowisko i nie pozostawi negatywnych skutków w środowisku.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty