https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomagają w opiece

Gmina Walim podpisała umowę na realizację dwóch programów: „Opieka Wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Pomoc w ramach obu programów będzie udzielana do grudnia 2023 r.

Celem Programu „Opieka Wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę n dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). Wsparcie polega na doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do mieszkańców Gmin Walim i zakłada wsparcie finansowe samorządu w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  – do 100% kosztów realizacji zadania, z zachowaniem limitów:

1) w ramach pobytu dziennego nie mogą przekroczyć 240 godzin przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym,

2) w ramach pobytu całodobowego nie więcej niż 14 dni przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym.

Wartość dofinansowania tego programu wynosi 26 880 zł.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w: wykonywaniu przez uczestnika codziennych czynności; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych; korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa); odprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z placówki oświatowej. Z tego programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Gminy Walim: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym o stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wartość dofinansowania tego programu wynosi 136 164 zł.

Osobą koordynującą programy jest pracownik socjalny Edyta Kowalska, z którą można się skontaktować telefonicznie: 74 845 76 50, mailowo: osrodek@opswalim.pl oraz osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Długiej 8 w Walimiu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty