https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Walim, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zmiany w części tekstowej:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. I A i B, zatwierdzonego uchwałą Nr X/52/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2011 r.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. II A i B, zatwierdzonego uchwałą nr VII/30/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011 r., z późn. zm.

Zgodnie z art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów zmian.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów (znak pisma: ZNS.9022.1.3.2023.MB i ZNS.9022.1.4.2023.MB z dnia 24 lutego 2023 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów (WSI.410.2.6.2023.HL i WSI.410.2.5.2023.HL z dnia 24 lutego 2023r.).

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że przedmiotowa zmiana stanowi niewielką modyfikację obowiązującego dokumentu i nie spowoduje istotnych zmian w zakresie oddziaływania ustaleń planu na środowisko, w tym nie zwiększy presji na środowisko przyrodnicze.
Zatem uznano, że realizacja ustaleń projektów zmiany w części tekstowej planów nie powinna wpłynąć negatywnie na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze.

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty