https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Widziane z Senatu

Ostatnie dni, to nie tylko posiedzenie Senatu RP, ale także odsłona kolejnej afery w wykonaniu Ministra PiS – Przemysława Czarnka, nazwanej „willa+”. Oburzenie wywołał podział środków w konkursie zorganizowanym przez podległe mu Ministerstwo Edukacji i Nauki, które przeznaczyło do rozdysponowania 40 milionów złotych dotacji w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Jak wykazała szczegółowa kontrola dokumentów, przeprowadzona przez posłanki Koalicji Obywatelskiej, wśród instytucji, które otrzymały pieniądze na zakup lub budowę nieruchomości, są takie, które wprost związane są z członkami PiS lub ich współpracownikami, czy członkami ich rodzin! A najbardziej szokujące jest to, że ponad połowa z wniosków, które uzyskały dofinansowanie, otrzymała negatywną opinię komisji konkursowej!!! Wrzenie wywołał także fakt, że ”obdarowane” instytucje za 5-10 lat będą mogły sprzedać lub wykorzystać te nieruchomości do np. prowadzenia prywatnego biznesu. Choć minister Czarnek w ubiegłym tygodniu z mównicy sejmowej wykrzyczał, że przedłużą trwałość projektów do lat 15, ale i tak wielu komentatorów nazywa to wprost rozkradaniem naszego państwa. Obecnie w ministerstwie jest prowadzona kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli i zabezpieczone są wszystkie dokumenty dotyczącego przeprowadzonego konkursu.

A co działo się ostatnio w Senacie RP? Była procedowana najważniejsza, bo kierowana wprost do obywateli ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Są w niej zapisy mówiące, że od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r. maksymalna cena dostawy ciepła nie może być wyższa niż 40% ceny dostawy ciepła z 30 września 2022 r. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, by odbiorca nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. Będą wypłacane rekompensaty dla wytwórców ciepła, dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Wyrównania wypłaci właściwy wójt, burmistrz albo prezydent. Senat przyjął tę ustawę z 46 wprowadzonymi poprawkami, a najważniejsze z nich to m.in. obniżenie do 5% stawki podatku VAT na gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną i energię cieplną; rozszerzenie katalogu podmiotów, w stosunku do których mają być stosowane ceny maksymalne ciepła, o mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ale także pływalnie i kluby sportowe. Niestety, jeszcze przed zakończeniem posiedzenia Senatu otrzymaliśmy informację, że w Sejmie posłowie PiS odrzucili wprowadzone przez nas poprawki …

Przy okazji debaty w sprawie tej ustawy przypomniałam o wałbrzyskiej Fabryce Porcelany Krzysztof, która znajduje się obecnie w likwidacji. Wspomniałam, że w najtrudniejszym okresie pandemii odmówiono jej rządowej pomocy, co mogło wówczas znacząco poprawić kondycję firmy i – być może – uniknąć zamknięcia zakładu. Mówiłam o walce, którą toczyły zakłady ceramiki stołowej, by objęto je ochroną z racji ich energochłonnego profilu. Niestety, rządzący nie podjęli żadnego wysiłku, żadnej próby wsparcia fabryki. Nigdy nawet nie odpowiedzieli na wysyłane pisma z prośbami i pomysłami ratowania tej najstarszej, ponad 200-letniej fabryki i zatrudnionych w niej pracowników. Zainteresowali się dopiero wówczas, kiedy temat likwidacji zakładu pojawił się w ogólnopolskich mediach…

Agnieszka Kołacz – Leszczyńska

Senator RP

***

Artykuł płatny

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty