https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują wodociągi i kanalizację

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji dostał około 2,5 miliona złotych na poprawę gospodarki wodnej w gminach Jedlina-Zdrój i Walim. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promesy na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zostały wręczone przedstawicielom gmin, związków międzygminnych, a także spółkom, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. Pieniądze musiały zostać wydane na budowę, przebudową lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, albo gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, a także na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Realizacja 27 projektów, które zostały objęte dofinansowaniem łączną kwotą przekraczającą 93 mln zł, obejmuje: 50,6 km sieci wodociągowej; 45,8 km sieci kanalizacyjnej;           302 przydomowe oczyszczalnie ścieków, 2 ujęcia wody, 8 stacji uzdatniania wody oraz 2 oczyszczalnie ścieków. W Aglomeracji Wałbrzyskiej dofinansowanie dostał Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji na poprawę gospodarki wodnej w gminach Jedlina – Zdrój i Walim (2 465 655 zł) oraz Gmina Dobromierz na rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy (3 010 000 zł).

– Po raz kolejny kierujemy wielomilionowe środki na budowę i przebudowę obiektów infrastruktury wodno-ściekowej. Dzięki temu powstaną dziesiątki kilometrów nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, nowe oczyszczalnie ścieków oraz stacje ujęć wody i jej uzdatniania. Te działania przyczyniają się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób mieszkających na obszarach wiejskich, poprawiają ich komfort życia oraz wspierają rozwój dolnośląskiej wsi – powiedział podczas wręczenia promes Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty