https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/236/13 z dnia 13 listopada 2013 r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wałbrzyskiej (cmentarz) i J. Korczaka (DCR) w Kamiennej Górze,
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Wałbrzyskiej (cmentarz) i J. Korczaka (DCR) w Kamiennej Górze,
przy czym przedmiotem opracowania planu miejscowego jest obszar w rejonie ul. J. Korczaka (DCR, obecnie DCRiO);

w dniach od 17 lutego 2023 r. do 24 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Kamiennej Górze, w godz. od 800 do 1500 (Biuro Architekta Miasta, pok. 310) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.bip.kamiennagora.pl/, w zakładce: Gospodarka Przestrzenna / Opracowania planistyczne w toku. Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 1300 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą zapoznać się z wyłożonymi do publicznego wglądu dokumentami oraz uzyskanymi w toku prac nad projektem planu uzgodnieniami. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wniesione: *w formie papierowej do Burmistrza Miasta Kamienna Góra, na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Biuro Architekta Miasta, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, *w formie elektronicznej na adres: architekt@kamiennagora.pl, *za pomocą platformy ePUAP, podczas dyskusji publicznej, *ustnie do protokołu. Uwagi należy wnieść z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2023 r. Właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra.

Informuję ponadto, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej została umieszczona na stronie internetowe www.kamiennagora.pl lub www.bip.kamiennagora.pl w zakładce pn.: Ochrona danych osobowych.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty