https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.) oraz zgodnie z art. 39, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Kamienna Góra:
• Uchwały Nr LXV/429/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Starego Miasta, w rejonie ul. S. Staszica i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.
• Uchwały Nr LXV/430/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Starego Miasta, w rejonie ul. Nadrzecznej i rzeki Bóbr w Kamiennej Górze.
• Uchwały Nr LXV/431/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze ul. Nadrzecznej i Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze.
Granice obszarów objętych opracowaniami przedstawiono na kopiach map zasadniczych, stanowiących załączniki nr 1 do poszczególnych uchwał. Każdy może składać wnioski dotyczące ww. opracowania w terminie do dnia 10 marca 2023 r. Wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu miasta lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (poczta elektroniczna: architekt@kamiennagora.pl). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Pełna treść klauzuli informacyjnej została umieszczona na stronie internetowe www.kamiennagora.pl lub www.bip.kamiennagora.pl w zakładce pn.: Ochrona danych osobowych”.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty