https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Centrum Usług Społecznych zamiast OPS

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju ustała z ostatnim dniem 2022 roku. W jego miejsce została powołana nowa jednostka organizacyjna – Centrum Usług Społecznych.

– Dzięki przekształceniu, nowa jednostka może realizować zadania nie tylko z zakresu pomocy społecznej, ale także z szerokiego wachlarza polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, edukacji publicznej, wspierania osób niepełnosprawnych, kultury, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej, a także inne na miarę występujących potrzeb w gminie. Dla nowej jednostki to nowe możliwości w pozyskaniu środków zewnętrznych na inicjatywy inne niż tylko pomoc społeczna. Nasza jednostka jest pierwszą w powiecie wałbrzyskim i nieliczną w Polsce. Ostatnie lata pokazały, że mieszkańcy chętnie korzystają z niestandardowej oferty proponowanej przez kadrę dotychczasowego OPS, tym samym przekształcenie pozwoli inicjować zdecydowanie więcej działań aprobowanych przez różne grupy społeczne. Dotychczasowa kadra uzupełniła wymagane kwalifikacje niezbędne dla działalności nowej jednostki, na czele której pozostała Joanna Fornalska, obecnie pełniąc funkcję dyrektora Centrum Usług Społecznych – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny – Zdroju.

(KS)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty