https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Usuń azbest z dopłatą

Wójt Gminy Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu do miejsca utylizacji i utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia terenu składowania wyrobów zawierających azbest z pyłu azbestowego.

– Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej, przez sfinansowanie w całości przez gminę wyżej wymienionych czynności. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice: w sekretariacie (pok. nr 21) w godzinach pracy urzędu, pocztą (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP do 10 lutego 2023 r. Proszę o szczegółowe zapoznanie się regulaminem określającym zasady i tryb udzielania pomocy w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2032 i załącznikami do niego. Uchwała, regulamin oraz druki wniosku i załączników dostępne są do pobrania ze strony internetowej Gminy Stare Bogaczowice https://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/ w zakładce aktualności jak również w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, w pokoju nr 14. Dodatkowe informacje można uzyskać kierując pytania na adres e-mail: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 74 8452 718 lub 74 8452 165. Proszę o dokładne oszacowanie we wniosku ilości i rodzaju posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia oraz o załączenie do wniosku niezbędnych załączników (dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a także stosowne oświadczenie) oraz dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru wymiany pokrycia dachowego do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, o ile jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym. W celu uniknięcia błędów w oszacowaniu tych wyrobów należy przyjąć, że najczęściej używana w budownictwie płyta falista azbestowo – cementowa (eternit) wynosi 1,45  m2 (wymiar 1,24m x 1,13m) i waży około 18 kg. Płyty o większych rozmiarach lub płyty płaskie należy oszacować z zastosowaniem przelicznika wagowego dla 1m2 około 16 kg. Przypominam także mieszkańcom o konieczności sprawdzenia w siedzibie urzędu gminy (pokój nr 14 lub tel. 74 84 82 165) czy posiadane na nieruchomości wyroby zawierające azbest zostały wcześniej zinwentaryzowane oraz czy ilości są zgodne z inwentaryzacją – wyjaśnia Mirosław Lech, Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty