https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Struga

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.)zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwały nr XXXIII/296/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice.

Przedmiotem opracowania będzie zmiana parametrów zabudowy w zakresie ustaleń dotyczących kształtu dachu, szerokości elewacji frontowej budynków oraz wskaźnika intensywności zabudowy.

Jednocześnie zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia dla przedmiotowej zmiany planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice na adres Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, przy ul. Głównej 132; 58-312 Stare Bogaczowice, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: l.juchkiewicz@starebogaczowice.ug.gov.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Walim informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Walim dostępna jest na stronie bip.starebogaczowice.ug.gov.pl.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty