https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Usuń azbest z dopłatą

– Gmina Głuszyca wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca. Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW gmina przystąpi do realizacji tego zadania – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

– Mieszkańcy Gminy Głuszyca, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2023 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zobowiązani są do złożenia wniosku o udział w programie dofinansowania. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do realizacji tego zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w „Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest sporządzonej dla Gminy Głuszyca”. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Parkowej 9 – w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając na adres e-mail: bok@gluszyca.pl. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wnioskodawca ponosi koszty związane z zakupem nowych materiałów budowlanych oraz kosztów ich wbudowania, związanych z wykonaniem nowej konstrukcji i pokrycia dachu. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania stosownej ostatecznej decyzji w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.). Realizacja zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Głuszyca dofinansowania oraz zakwalifikowania do realizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 74 660 46 75, a wniosek jest do pobrania ze strony https://www.gluszyca.pl.

(AMAL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty