https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieroszów równa w kompetencjach

W Gminie Mieroszów rozpoczął się drugi rok kalendarzowy realizacji projektu pt „Mieroszów równa w kompetencjach – działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Obostrzenia i ograniczenia w funkcjonowaniu poszczególnych sfer życia społecznego, w tym prowadzenie edukacji w formule zdalnej lub hybrydowej, przełożyły się również na sytuację osób, które nie zostały bezpośrednio dotknięte samą chorobą, ale odczuły dotkliwe konsekwencje wystąpienia pandemii. Długotrwałe pozbawienie bezpośrednich kontaktów rówieśniczych i bezpośredniego kontaktu z nauczycielami może skutkować trudnościami w nauce, wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. Reagując na te problemy Gmina Mieroszów podjęła działania w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, które pośrednio wspierają kompetencje emocjonalno-społeczne oraz integrację uczniów we wszystkich szkołach w gminie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego realizowany jest projekt, który zakłada również  udzielanie dzieciom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

Projektem objęte zostały: Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie, Zespół Szkolno Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej. W szkołach organizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, indywidualne zajęcia biofeedback, a także organizowane są wycieczki edukacyjne.

– Uczniowie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych i rozwijających. Uczą się indywidualnej oraz grupowej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje, kształtują partnerską relację z nauczycielem, opartą na wsparciu, motywacji i konsultacji. A zaplanowane wycieczki do Warszawy i Wrocławia przyczynią sie do integracji zespołów klasowych, a także do  zbudowania zaufania i atmosfery sprzyjającej nauce – dodaje burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty