https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują remonty zabytków

Trwa nabór wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2023. Kwota zaplanowana w budżecie Gminy Czarny Bór w roku 2023 z przeznaczaniem na dotacje na ochronę zabytków wynosi 50 000 zł. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia br. Szczegóły na stronie BIP Gminy Czarny Bór.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty