https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miejscowy plan zagospodarowania Chwaliszowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwał nr: XXXIII/303/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie w obrębie wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice na adres: Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: l.juchkiewicz@starebogaczowice.ug.gov.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2023 roku.

W zakresie ochrony danych osobowych Wójt Gminy Stare Bogaczowice informuje, iż ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla klientów Urzędu Gminy Starte Bogaczowice dostępna jest na stronie bip.starebogaczowice.ug.gov.pl.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty