https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

Wójt Gminy Stare Bogaczowice, na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości :

 1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/6 o powierzchni 0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł.
  Wadium: 8 000,00 zł.
  Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 2. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/7 o powierzchni 0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł.
  Wadium: 7 500,00 zł.
  Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/8 o powierzchni 0,1232 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł.
  Wadium: 8 000,00 zł.
  Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 175/9 o powierzchni 0,1018 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00078796/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 75 500,00 zł.
  Wadium: 7 500,00 zł.
  Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi grunt przeznaczony pod tereny sportu i rekreacji – otoczona gruntami o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargach organizowanych w dniach 22.06.2022 r., 07.09.2022 r. oraz 16.11.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.01.2023 r. o godz. 11.30 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 20.01.2023 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 12 lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163 lub (074) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Cieszowie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 22.12.2022 r. do 25.01.2023 r.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty