https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bum inwestycyjny w Gminie Stare Bogaczowice!

– Dziesiątki nowych mieszkań, nowoczesne świetlice wiejskie, oświetlane boisko sportowe, remonty dróg, czy budowa kanalizacji i sieci wodociągowej – oto najnowsze inwestycje w Gminie Stare Bogaczowice – wylicza wójt Mirosław Lech.

– Wychodząc naprzeciw tym, którzy nie mają własnego mieszkania, Gmina Stare Bogaczowice postawiła na budowę budynków wielorodzinnych. Właśnie dobiega budowa czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Struga. Dzięki tej inwestycji powstanie 30 mieszkań. Poza budynkiem mieszkalnym zaprojektowana została pełna infrastruktura towarzysząca, w tym dojazd do budynku wraz z miejscami postojowymi, zieleń, chodniki oraz obiekty małej architektury. Ostateczny termin wykonania tego zadania upływa 20.02.2023 r., jednak wykonawca wyprzedza harmonogram i oddania inwestycji można spodziewać się nawet w drugiej połowie listopada 2022 r.- mówi Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech.

Wartość tego zadania to 8 477 422,57 zł brutto. Jednak gmina nie poprzestała na jednym budynku. Ogłoszony został drugi przetarg na realizację zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Struga na działce nr 162/6 i 170/1, powiat wałbrzyski”, w wyniku którego – w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy – ma powstać bliźniaczy budynek, który zapewni kolejne 30 mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Bogaczowice. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu wokół budynku, a dodatkowo każda z klatek schodowych zostanie wyposażona w nowoczesne windy.

W Strudze powstanie także boisko sportowe. Gmina przystąpiła już do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, który umożliwi ogłoszenie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga na dz. nr 198/5”. Zakres inwestycji przewiduje: wykonanie oświetlenia, budowę szatni i pomieszczeń gospodarczych w zabudowie kontenerowej, budowę trybun systemowych, budowę elementów małej infrastruktury, utworzenie miejsc parkingowych. Szacunkowa wartość realizacji zadania to 3 mln złotych, z czego 98% stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład (edycja III).

Inwestycje realizowane będą również w innych sołectwach. Podpisana została już umowa na realizację zadania „Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, Gmina Stare Bogaczowice”, w wyniku którego powstaną 2 nowoczesne obiekty jednokondygnacyjne. W świetlicach przewidziano pełne zaplecze socjalno-sanitarne (kuchnia, sanitariaty, pomieszczenie pomocnicze i magazyn) oraz pomieszczenia techniczne. Termin realizacji – 14 miesięcy od podpisania umowy. Wartość umowy to około 4 mln złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład (edycja I).

Gmina nie zapomina także o drogach. W trakcie realizacji jest zadanie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 456 w miejscowości Gostków”.

– Przebudowie podlegać będzie istniejąca, zniszczona nawierzchnia z kruszywa na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wykonane zostaną także inne elementy drogi – w tym elementy odwodnienia powierzchniowego oraz ścieków poprzecznychi ukośnych do osi jezdni. Gmina Stare Bogaczowice pozyskała również dofinansowanie z programu Polski Ład (edycja II) na realizację zadania „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice”, w wyniku którego w przyszłym roku planujemy zmodernizowanie około 6,5 km dróg gminnych, stanowiących ciągi komunikacyjne między poszczególnymi sołectwami Gminy Stare Bogaczowice oraz w ich obrębie. Modernizacja polegać będzie na zmianie nawierzchni gruntowej na asfaltową lub z kostki brukowej/cementowej oraz wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nową na odcinku około 5 km. Łącznie daje to ponad 11 km dróg gminnych. Przy wszystkich drogach zaplanowane są roboty związane z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury towarzyszącej, obejmującej przepusty, rowy, odwodnienie, pobocza, chodniki i oznakowanie. Szacunkowa wartość realizacji zadania to 5 mln złotych – wylicza Mirosław Lech.

Gmina Stare Bogaczowice planuje również inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej w ramach projektów: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Bogaczowice w obrębie działek nr 347/3, 884, 868, 1064” oraz „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bogaczowice na działce nr 1037”, dla których obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa.

– Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, przystąpimy do procedury przetargowej. Realizacja tych zadań przewidziana jest na 2023 rok. Ponadto ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr 313, 377, 386, 384 obręb Stare Bogaczowice”. Projektowana sieć wodociągowa służyć będzie do celów przeciwpożarowych oraz zasilania w wodę istniejące oraz planowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Długość projektowanej sieci wynosi 840 metrów. Termin realizacji zadania to 140 dni od podpisania umowy – zaznacza wójt gminy.

(IL)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty