https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Opieka wytchnieniowa i pomoc asystenta

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2023 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na takie formy pomocy.

Opieka wytchnieniowa

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa”jest wsparcie – przez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej  – członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych wyżej.

– Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. programu proszone są o kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu: telefonicznie – pod numerem 74 845 76 50, mailowo – osrodek@opswalim.pl lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Długiej 8 w Walimiu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 listopada 2022 r. do godz. 14.00 – informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty