https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

75 tysięcy zł na podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin wiejskich: Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i gmin miejskich: Boguszów-Gorce i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej 

w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)

Cel ogólny 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na wykorzystaniu zasobów obszaru z poszanowaniem środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu do 2022 (23) r.

Cel szczegółowy 

Aktywne, innowacyjne podmioty gospodarcze tworzące miejsca pracy, dbające o ochronę środowiska i łagodzenie zmian klimatycznych.

Przedsięwzięcie 

1.3.1 Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym przez osoby z grupy defaworyzowanej określonej w LSR.

Termin składania wniosków

od 17 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra.

Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po wcześniejszym umówieniu się.  Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Forma wsparcia – premia

Limit środków w ramach naboru – 105 342,59 euro (421 370,36 zł.)

Kwota pomocy –75 000,00  zł. 

Intensywność pomocy – 100%

Uprawnieni wnioskodawcy

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zameldowane na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Kwiat Lnu.

(WK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty