https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Do sprzedania działka w Strudze

Wójt  Gminy Stare Bogaczowice, na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),  ogłasza  czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Strudze w granicach  działki nr  52/6                                       o powierzchni  0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087855/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.                            

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       35 000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                     3 500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.).

W/w nieruchomość nie została sprzedana w przetargach organizowanych w dniach 06.04.2022 r., 15.06.2022 r. oraz 31.08.2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 11.11.2022 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 126  lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163   lub (074) 84-52-718.

W przypadku zaistnienia  uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie  prawo odwołania  przetargu.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Strudze, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 13.10.2022r. do  16.11.2022 r.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty