https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na sprzedaż ładna działka w Miszkowicach w pobliżu zalewu Bukówka

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacje ustną) na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.  Działka nr 378/6 o pow. 0,1037 ha niezabudowana położona w obrębie Miszkowice –zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem G-18 MN/MR/MP. Przeznaczona jest pod mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowę zagrodową, mieszkalnictwo pensjonatowe. Działka nieuzbrojona. Przez działkę przechodzi odnoga sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wokół działki, przy jej granicach rosną okazałe drzewa. Na działce usytuowane są trzy studzienki kanalizacyjne. Dla nieruchomościtej urządzona jestKW NrJG1K/00006977/0 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.Nabywca winien odłączyć i urządzić nową księgę wieczystą dla nabytej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 107.250,00 złotych. Do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. Wadium w wysokości 5% tj. 5.363,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 04 października 2022 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka ( I piętro pokój nr 10)

Z regulaminem przetargu można się zapoznać oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

                                                                                                          Z up. BURMISTRZA

                                                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA

       MIASTA LUBAWKA

      Sławomir Antoniewski

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty