https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

WSSE powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego (RROG). Gremium biznesowo-samorządowe rozpoczęło działalność w poniedziałek w Wałbrzychu. Tworzą je przedstawiciele z trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. To największa pod względem terytorialnym rada w kraju.

– Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego jest to podmiot, który powstaje zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zadaniem RROG jest przede wszystkim wskazywanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru oraz wspieranie WSSE w kierunkach jej rozwoju, a w szczególności w tworzeniu odpowiedniej infrastruktury do wzmożenia inwestycji. Rada składa się z przedstawicieli samorządów, ale – co niezwykle ważne – również przedsiębiorców – mówi Piotr Wojtyczka, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia wręczono akty powołania do Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Wybrano także przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady. Zostali nimi kolejno: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski (przewodniczący rady), Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz, (wiceprzewodniczący rady) oraz burmistrz Sycowa Dariusz Maniak (sekretarz rady).

– Niewątpliwie Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego powinna być bardzo silnym ciałem doradczym, które funkcjonuje na styku biznesu, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” i samorządu terytorialnego. Powinna być też ciałem współpracującym z agencjami rządowymi, np. Polską Agencją Inwestycji i Handlu, aby rozwój biznesu, w tym przyciąganie nowych inwestorów, zarówno do województwa dolnośląskiego, opolskiego, jak i wielkopolskiego, przebiegało z sukcesem – mówi Paweł Kurtasz, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

WSSE do pracy w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego zaprosiła przedstawiciela każdego powiatu z obszaru, na którym działa.

– Zależy nam, aby głos każdego powiatu był słyszalny. Dobra współpraca między przedsiębiorcami i samorządami to podstawowy warunek budowania sprzyjającego otoczenia dla biznesu, a co za tym idzie – rozwoju regionu. Ta współpraca na Dolnym Śląsku niewątpliwie już jest, ale rada pozwoli usystematyzować działania tych środowisk, ułatwi wymianę informacji, sugestii, uwag, co z pewnością przełoży się na jeszcze sprawniejsze wprowadzanie koniecznych zmian czy usprawnień – tłumaczy Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

Rada może także przedstawiać władzom gmin lub powiatów rekomendacje działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

– Rada będzie narzędziem komunikacji między strefą a gminami. To od członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego będzie zależał przedmiot spraw, którymi się zajmie. Dzięki temu będziemy mieli solidny mandat, żeby zgłaszać wnioski, propozycje do właściwych urzędów czy agend rządowych po to, aby zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju kraju działać na rzecz intensyfikacji gospodarczego wzrostu regionów – podsumowuje Piotr Wojtyczka, prezes WSSE.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” ma 25-letnie doświadczenie w lokowaniu i wsparciu inwestycji zarówno globalnych koncernów, jak i firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. WSSE tworzy przyjazny klimat dla rozwoju biznesu. Spółka zarządza obszarem o łącznej powierzchni ponad 20 tys. km kwadratowych, zlokalizowanym na terenie 174 gmin w trzech województwach południowo-zachodniej Polski: dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim. Przedsiębiorca, który planuje inwestycję na tym obszarze, może wystąpić o wsparcie – zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości od 20 do 60% wartości kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, wyłącznie do WSSE. Ponadto spółka umożliwia m.in. zakup lub wynajem hal przemysłowo-magazynowych.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty