https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

WÓJT  GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)  ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Strudze w granicach  działki nr  52/6 o powierzchni  0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087855/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       50 000,00 zł.
Wadium:                                                                                       5 000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.).

2.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Strudze w granicach  działki nr  52/10 o powierzchni  0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem ŁV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00095449/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       50 000,00 zł.
Wadium:                                                                                                    5000,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.).
W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 06.04.2022 r. oraz 15.06.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 26.08.2022 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 126  lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163   lub (074) 84-52-718.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu.  
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Strudze, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 21.07.2022r. do 31.08.2022 r.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty