https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Echa naszych publikacji: nie ma absolutorium, będzie referendum?

W nr 25 Tygodnika DB 2010 z 7 czerwca 2022 r. w artykule „Nie ma absolutorium, będzie referendum?” opisaliśmy kulisy głosowania w sprawie absolutorium oraz wotum zaufania dla burmistrza Boguszowa – Gorc. Klub Radnych Razem dla Boguszowa-Gorc w Radzie Miejskiej Boguszowa – Gorc przesłał do naszej redakcji swoje stanowisko w tej sprawie. – W szczególności chcemy się odnieść do zamieszczonej wypowiedzi radnego Marcelego Lorenca, który celowo pomija pewne fakty – napisali boguszowscy rajcy.

Mając na uwadze dobre imię miasta i mieszkańców oraz Pani Burmistrz Sylwii Dąbrowskiej, jak i wszystkich dyrektorów, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych podległych burmistrzowi miasta, stwierdzamy, że wysoko nieuczciwie było głosowanie radnych z klubów Jacka Cichury i Sławomira Wójcika nad udzieleniem absolutorium oraz wotum zaufania za 2021 rok. Państwo nie mają wiedzy, bądź nie chcą jej mieć, że w tych głosowaniach nie oceniamy osoby, tylko organ. Praca całego sztabu ludzi, prawidłowo podejmowane decyzje oraz skrzętne odbudowanie zniszczonego wizerunku miasta, miały odzwierciedlenie w przedłożonych dokumentach: raporcie o stanie miasta za 2021 rok, sprawozdaniu z wykonania budżetu, raportu o mieniu gminy, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc. Przypomnijmy, że ci sami radni uchwalili budżet przedłożony przez komisarza rządowego Krzysztofa Kumorka, a obecna burmistrz realizowała go po zmianach przez sześć miesięcy. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że uchwała zakładała deficyt w wysokości 8 milionów złotych, o czym informowaliśmy szeroko opinię publiczną w grudniu 2020 roku, gdy większość Rady, czyli radni dziś opozycyjni z koalicji radnych Wójcika i Cichury, pozytywnie przegłosowali projekt uchwały budżetowej na rok 2021 z założeniem przejściowego zadłużenia w wysokości kilku milionów złotych.

Dzięki doświadczeniu Pani Burmistrz oraz zaangażowaniu wielu osób, w tym również przychylności innych instytucji, np. Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskie, udało się zakończyć rok 2021 z nadwyżką budżetowa, czyli – nie zaciągając dodatkowych zobowiązań – wyprowadzić budżet na plus 4 miliony złotych! Radny Marceli Lorenc milczał przez ostatnie lata, gdy uwagę na nieprawidłowości zgłaszał wielokrotnie przez nasz klub, co miało też odzwierciedlenie w negatywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ciekawe dlaczego? Tu warto również przypomnieć, że wniesiony projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wówczas przebywającego w areszcie burmistrza nie uznał aprobaty radnych, którzy są dziś w opozycji względem Pani Burmistrz, więc nasuwa się pytanie: czy dalej nie słuchają swoich wyborców? To również oni zdecydowali, że takie referendum powinno się odbyć, odbyło się skutecznie jako jedna z nielicznych inicjatyw w kraju.

Na koniec dodamy, że podejście wspomnianych radnych z klubów Jacka Cichury i Sławomira Wójcika względem nieudzielenia absolutorium ma się nijak do ich postawy w głosowaniu i wystosowaniu pozytywnego wniosku o udzielenie burmistrzowi wotum i absolutorium podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej Radny Miejskiej Boguszowa – Gorc, w której również mają większość radnych jako koalicja. Czyż nie znajduje tu odzwierciedlenia powiedzenie: „nie bo nie”? Bo innych argumentów nie usłyszeliśmy podczas sesji absolutoryjnej. A może zakończona współpraca z radnym Lorencem przez spółkę ZGM Boguszów – Gorce spowodowała takie, a nie inne stanowisko? Przy okazji informujemy, że na wniosek byłej prezes ZGM toczy się postępowanie wyjaśniające dotyczące ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej na mieniu gminy przez radnego Lorenca, co jest zabronione i może skutkować – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – uchyleniem mu mandatu radnego w myśl konkretnie sprecyzowanych przepisów w ustawie o samorządzie gminy. Takie postępowanie trwa od 2021roku, a uzyskane informacje wskazują na opieszałość samego przewodniczącego Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc Stanisława Urbaniak – radnego również z Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Cichury, o czym świadczyć może korespondencja naszego klubu z instytucją nadzorującą działalność rady, czyli Urzędem Wojewódzkim w Wrocławiu.

Klub Radnych Razem dla Boguszowa-Gorc w Radzie Miejskiej Boguszowa – Gorc

REKLAMA

REKLAMA