https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rzeczka

Obwieszczenie Wójta Gminy Walim o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał nr XXXIX/360/2022 Rady Gminy Walim z dnia
14 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planów miejscowych.

Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2022 roku

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9 w Walimiu i są one podawane w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA