https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

W obronie mieszkańców

Włodarze gmin: Stare Bogaczowice, Kamienna Góra oraz Świdnica połączyli siły i wspólnie protestują przeciwko planom budowy szybkiej kolei w ich gminach. – Stajemy w obronie mieszkańców przed negatywnymi skutkami tej kontrowersyjnej inwestycji – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

W związku z prowadzonymi pracami nad studium techniczno – ekonomiczno -środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej dużej prędkości na odcinku Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa, wykonawca studium – firma BBF Sp. z o.o. oraz inwestor – Centralny Port Komunikacyjn Sp. z o.o., od kilku miesięcy w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej organizują spotkania konsultacyjne.

– Analizując szczegółowo przedstawione przez Centralny Port Komunikacyjny warianty przebiegu linii kolejowej dużych prędkości w granicach Gminy Stare Bogaczowice, nie tylko nie możemy ich zaakceptować, ale zobowiązani jesteśmy do wyrażenia sprzeciwu wobec wszystkich trzech zaproponowanych rozwiązań – podkreśla Mirosław Lech.

W podobnym tonie wypowiadają się włodarze gmin wiejskich Kamienna Góra oraz Świdnica, którzy przygotowali wspólne stanowisko trzech gmin w sprawie wariantów przebiegu linii kolejowej dużych prędkości relacji Żarów – Świdnica –Wałbrzych – Granica Państwa:

(…) Z uwagi na dużą ingerencję w istniejącą zabudowę, każdy z przedstawionych wariantów będzie miał negatywny wpływ na długoletnie i kosztowne inwestycje publiczne, jak również inwestycje indywidualnych mieszkańców, którzy związali swoje plany życiowe z Gminą Świdnica, Gminą Stare Bogaczowice oraz Gminą Kamienna Góra.

Projektowany przebieg linii kolejowej wywrze zdecydowany wpływ na tereny objęte obszarem inwestycji oraz na tereny przyległe. Projektowana trasa Kolei Dużych Prędkości będzie mieć negatywny wpływ na warunki życia mieszkańców wskazanych w piśmie gmin, jak i możliwości wykorzystania swoich terenów przez właścicieli gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod obecną i przyszłą zabudowę mieszkaniową.

Z uwagi na przebieg projektowanej trasy przez tereny już zabudowane, realizacja inwestycji spowoduje konieczność przesiedlenia części lokalnej społeczności, a także wymusi zmiany funkcji terenów w dokumentach planistycznych.

Inwestycja przyczyni się również do spadku wartości nieruchomości w otoczeniu linii i obszarze jej oddziaływania, za które lokalni mieszkańcy nie otrzymają odszkodowań. Jednocześnie Kolej Dużych Prędkości skutkować będzie niemierzalną degradacją przestrzeni Gminy Świdnica, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Kamienna Góra, a efekty powstania tej inwestycji w żaden sposób nie przyczynią się do ich rozwoju. Będą natomiast wiązać się z koniecznością zmian strategii samorządu gmin oraz całościowej zmiany polityki przestrzennej, generując nieprzewidywalne obciążenia finansowe dla budżetów gmin.

Proponowana lokalizacja wariantów przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości skutkuje podziałem terenu każdej ze wskazanych gmin i istniejącej infrastruktury drogowej. Nastąpią znaczne utrudnienia w komunikacji pomiędzy miejscowościami, a także w dotarciu do terenów wykorzystywanych rolniczo, co bezsprzecznie utrudni funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Trasa przebiegu Kolei Dużych Prędkości koliduje z wieloma drogami publicznymi, co wymagać będzie dużych zmian układów komunikacyjnych w wyniku powstawania przecięć.

Lokalizacja Kolei Dużych Prędkości może także wywrzeć negatywny wpływ na środowisko naturalne, a dodatkowo wymusi zmianę naturalnych szlaków migracji swobodnie bytującej zwierzyny.

Gminy Świdnica, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Kamienna Góra charakteryzują się specyficznym mikroklimatem oraz są atrakcyjne krajobrazowo. Posiadają dobrze uzbrojone tereny i dzięki tym atrybutom rozwijają się na ich terenie budownictwo mieszkaniowe oraz działalność agroturystyczna. Po realizacji zamierzeń inwestycji kolejowej wszystkie opisane wyżej zalety przestaną istnieć.

Brak możliwości uzyskania podstawowych danych technicznych inwestycji, tym bardziej pogłębia obawy mieszkańców. Zakładając strefę bezpośredniego oddziaływania Kolei Dużych Prędkości na poziomie 1,0 km szerokości, należy spodziewać się znacznych spadków wartości gruntów, uciążliwości spowodowanych hałasem i drganiami oraz ograniczeń narzuconych właścicielom w swobodnym władaniu nieruchomościami.

Władze Gminy Świdnica, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Kamienna Góra są w stanie zaproponować alternatywny przebieg Kolei Dużych Prędkości, który posiada następujące zalety:

a) kilkukrotnie niższy koszt realizacji w porównaniu do kosztów realizacji zaproponowanych wariantów;

b) duże oddalenie planowanej linii kolejowej od terenów zamieszkałych;

c) optymalne wykorzystanie terenu – planowana linia na znacznym odcinku przylega do istniejącej linii kolejowej;

d) najmniejszy negatywny stopień oddziaływania inwestycji na walory krajobrazowe i środowiskowe;

e) dogodny dojazd dla mieszkańców Świdnicy, Świebodzic, Dobromierza, Bolkowa, Strzegomia, Wałbrzycha oraz Kamiennej Góry.

W związku z powyższym pragniemy podkreślić zdecydowany sprzeciw lokalnych władz samorządowych i mieszkańców Gminy Świdnica, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Kamienna Góra względem zaproponowanych wariantów przebiegu nowych linii kolejowych. Przedsięwzięcie bardzo negatywnie wpłynie na budowany przez lata obraz Gminy Świdnica, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Kamienna Góra jako atrakcyjnych do uprawiania aktywnych form turystyki i wypoczynku. Zaplanowane przebiegi linii kolejowych zniweczą kilkudziesięcioletni dorobek i działania w kierunku rozwoju opartego o jak najlepsze i zrównoważone wykorzystanie lokalnych atutów i zasobów naszego regionu.

Lokalne władze i mieszkańcy Gminy Świdnica, Gminy Stare Bogaczowice oraz Gminy Kamienna Góra są świadomi wagi oraz znaczenia cywilizacyjnego planowanej przez Centralny Port Komunikacyjny inwestycji, lecz koszty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe planowanych w obecnym kształcie wariantów przebiegu linii kolejowej są nie do zaakceptowania – napisali Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech. Adresatami wystąpienia samorządowców są: Ministerstwo Infrastruktury, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o oraz BBF Sp. z o.o.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA