https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan zagospodarowania przestrzennego Zagórza Śląskiego i Olszyńca

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późń. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim – uchwała nr XXX/277/2021 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2021r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim;
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i ul. Wałbrzyskiej we wsi Olszyniec, gm. Walim – uchwała
  nr XXX/273/2021 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
  w rejonie ul. Kościelnej i ul. Wałbrzyskiej we wsi Olszyniec, gm. Walim

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,

w dniach od 14 kwietnia 2022 r. do 9 maja 2022 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9; 58-320 Walim, od poniedziałku do piątku
w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, przy ul. Bocznej 9;
58-320 Walim, o godz. 1430.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 maja 2022r.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9 w Walimiu i są one podawane w celu składania uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA