https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: kara grzywny za przestępstwo i wykroczenie

Grzywna jest jedną z kar wymierzanych przez sąd, w przypadku uznania danej osoby za winną popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. W przypadku popełnienia przestępstwa, w zależności od jego rodzaju, grzywna może zostać wymierzona samoistnie lub też razem z karą pozbawienia wolności. Podobnie w przypadku popełnienia wykroczenia: kara grzywny może być wymierzona samoistnie lub razem z karą aresztu.

Wysokość wymierzonej za przestępstwo grzywny samoistnej, wyliczana jest w dosyć specyficzny sposób. Sąd nie określa jej wysokości kwotowo. Określana jest ona w tzw. stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 zł, ani wyższa niż 2000 zł. Liczba możliwych do wymierzenia stawek zawiera się w przedziale między 10 a 540. Ustalając stawkę dzienną grzywny – jej wysokość – sąd bierze pod uwagę przede wszystkim:

1) sytuację rodzinną skazanego, czyli liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, a tym samym konieczność zapewnienia im, finansowo, podstawowych potrzeb życiowych,

2) stosunki majątkowe – co oznacza, że możliwości finansowe skazanego winny być brane pod uwagę również z uwzględnieniem ciążących na nim innych zobowiązań finansowych np. alimentów,

3) możliwości finansowe – oznacza to, że analizie podlega nie tylko dochód sprawcy osiągany w momencie wyrokowania, ale także możliwość uzyskiwania dochodu,

4) warunki osobiste – bierze się pod uwagę wiek, stan zdrowia, wykształcenie, czy też kwalifikacje zawodowe.

Przepisy przewidują możliwość wymierzenia grzywny powyżej podanych wcześniej liczby stawek dziennych. Maksymalna liczba tych stawek może zostać podniesiona do 810 i może zostać orzeczona m.in. w przypadku wymierzania kary łącznej grzywny.

Grzywna za wykroczenie ustalana jest przez sąd w konkretnym wymiarze kwotowym. Sąd może wymierzyć grzywnę w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Po ostatnich zmianach przepisów, maksymalna wysokość kary grzywny za niektóre wykroczenia wynosi 30 000 zł. Przepisy prawa przewidują wyjątki, od powyższej zasady polegające na:

1) podniesieniu dolnej granicy wymiaru grzywny w przypadku niektórych wykroczeń, np. przy wykroczeniu polegającym na prowadzeniu samochodu po użyciu alkoholu wysokość minimalna grzywna stanowi kwotę 2500 zł

2) obniżeniu górnej granicy grzywny do określonej kwoty, np. wykroczenie tamowania ruchu zagrożone jest grzywną do 500 złotych.

Grzywna kumulatywna to grzywna, która wymierzana jest łącznie z karą pozbawienia wolności. Grzywna nie może być orzeczona łącznie z karą ograniczenia wolności, ani też karą 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności. Postawę do wymierzenia grzywny łącznie z karą pozbawienia wolności jest stwierdzenie przez sąd, iż popełniający przestępstwo działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie ma znaczenia czy cel ten został osiągnięty, czyli czy korzyść majątkową rzeczywiście uzyskał. Fakt uzyskania lub nieuzyskania korzyści będzie miał jednak niewątpliwie wpływ na wymiar kary grzywny. Należy także pamiętać, że korzyść majątkowa, w rozumieniu przepisów karnych, jest korzyścią zarówno dla samego sprawcy, jak i korzyścią dla kogokolwiek innego, nawet gdy taka osoba nie działała w tym celu. Przy wymiarze kary grzywny kumulacyjnej sąd kieruje się tak zwanymi dyrektywami wymiaru kary. Bierze pod uwagę m.in. jaki był stopień społecznej szkodliwości czynu, stopień zawinienia, a także motywację i sposób działania sprawcy. Przy ustalaniu wartości finansowej stawki oraz przy ustalaniu liczby stawek, sąd kieruje się okolicznościami i przesłankami opisanymi powyżej. Obowiązują te same przedziały w zakresie wartości jednej stawki grzywny, jak i liczby stawek, które mogą zostać wymierzone. W zakresie niektórych przestępstw górna granica liczby wymierzanych stawek grzywny może być podniesiona nawet do 3000 stawek. Grzywna kumulatywna za popełnienie wykroczenia również może być wymierzona łącznie z karą aresztu, ale tylko wówczas, gdy wykroczenie, które zostało popełnione, jest zagrożone oboma tymi karami. Wymiar tej kary musi mieścić się we wskazanych wyżej widełkach dotyczących grzywny samoistnej.

Nie należy lekceważyć wymierzonej kary grzywny. Brak spłaty grzywny może skutkować m.in. zamianą jej na karę pozbawienia wolności lub odwieszeniem wykonania, uprzednio zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA