https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plan zagospodarowania przestrzennego w Jabłowie

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 / oraz uchwały XX/190/2021 Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 kwietnia 2021 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gm. Stare Bogaczowice, w rejonie dróg wojewódzkich 367 i 376, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 7 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Stare Bogaczowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl do Wójta Gminy Stare Bogaczowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2022 r.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty