https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim

Ogłoszenie Wójta Gminy Walim o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwały nr XXXV/332/2022 z dnia 22 lutego 2022r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonego uchwałą nr XIX/101/2012 z dnia
4 czerwca września 2012r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
z 2012 poz. 3120 z dnia 11 września 2012, zmienionej uchwałą nr XVI/143/2020 Rady Gminy Walim z dnia 28 kwietnia 2020r.
Przedmiot zmiany uchwały dotyczy zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Wójta Gminy Walim na adres Gminy Walim,
ul. Boczna 9, 58-320 Walim, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: urzad@walim.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 marca 2022 roku.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9 w Walimiu i są one podawane w celu składania wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie
    z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. W uzasadnionych przypadkach przysługują następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty