https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

Wójt  Gminy Stare Bogaczowice, na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)  ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1.         Nieruchomość  niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach  działki nr  512 o powierzchni  0,4980 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa, RIVb. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087679/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.    

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       20.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                    2.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  stanowi  grunt przeznaczony pod grunty rolne pod dolesienia..

W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.).

W przetargu może wziąć udział osoba, która:

spełnia warunki określone w art.. 6 ustawy  z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej  przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:

nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

2.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Strudze w granicach  działki nr  52/6                                       o powierzchni  0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087855/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.                            

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       75.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                     7.500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.).

3.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Strudze w granicach  działki nr  52/10                                       o powierzchni  0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem ŁV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00095449/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.                            

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       75.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                                     7.500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną (zagrodową, mieszkaniową, usługową itp.).

Przetarg odbędzie się w dniu 06.04.2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 01.04.2022 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227  lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163   lub (074) 84-52-718.

W przypadku zaistnienia  uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie  prawo odwołania  przetargu.  

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Starych Bogaczowicach i Strudze, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/)   w dniach od 03.03.2022 r. do  06.04.2022 r.

REKLAMA

REKLAMA