https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze

Powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze


17 listopada 2021 r. w wałbrzyskim ratuszu została podpisana umowa o dofinansowanie budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze. Wnioskodawcą, inwestorem i operatorem projektu jest Gmina Czarny Bór.

Cel głównym projektu, który zostanie dofinansowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Gminie Czarny Bór przez przygotowanie terenów inwestycyjnych.

– Zakres planowanej inwestycji obejmuje podział terenu na 6 działek inwestycyjnych o wielkości od 6 252 m2 do 12 789 m kwadratowych oraz teren pod projektowaną infrastrukturę – wyjaśnia Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór. – Projekt przewiduje wykonanie robót drogowych (droga publiczna i komunikacja wewnętrzna), robót wodno – kanalizacyjnych (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym), robót elektrycznych (oświetlenie drogowe), sieci światłowodowej i makroniwelację. Uwzględniono w nim przygotowanie dokumentacji projektu, nadzór inwestorski i archeologiczny, zarządzanie projektem i promocję projektu oraz promocję terenów inwestycyjnych. Odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy zainteresowani zakupem uzbrojonych dzięki projektowi działek inwestycyjnych, na których będą lokalizowali swoje inwestycje gospodarcze. Działalność gminy, jako wnioskodawcy, będzie koncentrowała się na pozyskaniu inwestorów celem obłożenia terenów inwestycyjnych oraz wsparciu ich działalności gospodarczej przez stosowanie ulg stanowiących zachętę do inwestowania w Gminie Czarny Bór. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana odbiorcom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady.

Wnioskodawcą, inwestorem i operatorem projektu będzie Gmina Czarny Bór. Operatorem dla wybudowanych w ramach projektu sieci wodno-kanalizacyjnych będzie Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Operatorem infrastruktury drogowej, odwodnienia i światłowodowej będzie Gmina Czarny Bór. Operatorem infrastruktury elektrycznej będzie Tauron Dystrybucja S.A. Projekt o wartości 7 749 411,68 zł otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 570 672,68 zł, co stanowi 74 procent jego wartości, zostanie zrealizowany do 28.02.2023 r.

– Pieniądze z Unii Europejskiej zmieniają nasz region! Jedna z ostatnich umów w obecnej perspektywie finansowej z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej podpisana! Ponad 4,5 mln zł na dofinansowanie projektu „Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze”, którego głównym celem jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych. Cały czas walczymy, aby w kolejnym okresie finansowym wsparcie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej pozostało na nie mniejszym poziomie niż w latach 2014-20 – powiedział podczas podpisania umowy lider prezydent Wałbrzycha i lider Aglomeracji Wałbrzyskiej Roman Szełemej.

(RED, fot. UM)

REKLAMA