https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: kontakt telefoniczny z aresztu śledczego

Prawo w pigułce: kontakt telefoniczny z aresztu śledczego

Koleje życiowe toczą się w rozmaity sposób. Niestety, niektóre tory prowadzą w stronę przymusowej, tymczasowej izolacji. Chodzi oczywiście o sytuację, w której wobec danej osoby sąd zastosuje tymczasowy areszt. Temat możliwości rozmów telefonicznych jest z nim nieodłącznie związany.

Osoba tymczasowo aresztowana zostaje wyrwana ze swojego dotychczasowego życia. Odizolowana od rodziny, znajomych, pracodawcy. Przy tym wcale nie musi być winna. Pomyłki wymiaru sprawiedliwości zdarzają się i zdarzać będą. Jakkolwiek tymczasowe aresztowanie związane jest z izolacją, to osoby tymczasowo aresztowane mają prawo do kontaktu telefonicznego z innymi osobami. Z prawa tego osoby aresztowane nie w pełni korzystają, głównie z uwagi na początkową niewiedzę. Tymczasem w warunkach izolacji jest to jeden ze sposobów pozwalających taką izolację przetrwać, zachowując kontakt ze światem. Warto więc z tego prawa korzystać możliwie najszerzej.

Aby móc kontaktować się ze światem zewnętrznym, osoba aresztowana musi złożyć stosowny wniosek, wskazując osobę, z którą chce się mieć kontakt oraz jej numer telefonu. Można również, chociaż nie jest to konieczne, wskazać we wniosku charakter rozmów, które mają być przeprowadzone. Może to być np. chęć uzyskania informacji o tym jak sobie rodzina radzi, czy wszyscy są zdrowi itp. Zawarcie takich wskazówek we wniosku, chociaż formalnie niewymagane, może pomóc w uzyskaniu zgody.

Jeżeli postępowanie karne znajduje się na etapie postępowania przygotowawczego to wniosek składa się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego sprawę. Ten etap postępowania toczy się do czasu skierowania aktu oskarżenia do sądu. W przypadku, gdy sprawa znajduje się już w sądzie, to wniosek kieruje się do sądu, w którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Jest to z reguły sąd prowadzący daną sprawę. Rozpoznając merytorycznie wniosek prokurator lub sąd wydaje stosowne zarządzenie.

Zasadą wynikającą z przepisów jest, że zgoda na możliwość kontaktowania się ze wskazanymi we wniosku osobami powinna być udzielona, a wniosek może zostać nieuwzględniony tylko w ściśle wskazanych przypadkach. Jakie to przypadki? Wniosek nie zostanie uwzględniony, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że taki kontakt telefoniczny zostanie użyty celem bezprawnego utrudniania postępowania lub w celu popełnienia przestępstwa, bądź podżegania do przestępstwa. Wskazane obawy muszą być uzasadnione. Oznacza to, że jej realność musi wynikać z ujawnionych i udokumentowanych zachowań tymczasowo aresztowanego. Zatem to zachowanie tymczasowo aresztowanego powinno wskazywać, że zamierza on takie bezprawne działania podejmować. Dodatkowo działania te muszą zmierzać do utrudniania prowadzonego postępowania karnego. Możemy o tym mówić, gdy np. tymczasowo aresztowany zamierza zlecić ukrycie dowodów lub wpływać na zeznania świadków. Działania te muszą być również bezprawne.

Szczególnie istotne jest to, że żadne inne przesłanki nie mogą stanowić przyczyny odmowy wyrażenia zgody na uzyskania możliwości kontaktu telefonicznego. Rzeczywistość jest jednak trochę inna, w szczególności na etapie postępowania przygotowawczego. Prokuratorzy, o wiele częściej niż sędziowie, bezzasadnie odmawiają udzielenia zgody na kontakt telefoniczny. Bardzo często argumentem uzasadniającym odmowę jest niemożność jednoznacznego stwierdzenia, kto odbierze połączenie od tymczasowo aresztowanego. Na szczęście zarządzenie o odmowie udzielenia zgody na kontakt telefoniczny można zaskarżyć.

Jak w praktyce wygląda korzystanie z telefonu w areszcie? W przypadku uzyskania zgody przysługuje możliwość wykonania jednego połączenia dziennie, przy czym połączenie nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Bardzo ważne jest także to, że powyższe ograniczenia nie obejmują kontaktów osoby tymczasowo aresztowanej z jego obrońcą. Ten kontakt, przynajmniej w założeniu, tymczasowo aresztowany powinien mieć nieograniczony.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

REKLAMA