https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rzecznik policji odpowiada na pytania o nieprawidłowości w funkcjonowaniu wałbrzyskiej komendy

Rzecznik policji odpowiada na pytania o nieprawidłowości w funkcjonowaniu wałbrzyskiej komendy

Rzecznik prasowy wałbrzyskiej policji przesłał do naszej redakcji odpowiedzi na pytania o nieprawidłowości w funkcjonowaniu wałbrzyskiej komendy, postawione przez Janusza Bartkiewicza. Problemy w wałbrzyskim garnizonie Janusz Bartkiewicz opisał w felietonach: „Wałbrzyski folwark policyjny” oraz „O kuchnia Olek!”.

W odpowiedzi na pierwszą część Pana pytań informuję, że Rzecznik Dyscyplinarny Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, na podstawie przepisów Rozdziału 10 Ustawy z dnia 15 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późń. zm.), przeprowadził postępowanie dyscyplinarne, w którym zebrał materiał dowodowy, podejmując czynności niezbędne do wyjaśniania sprawy, w tym przesłuchał świadków i obwinionego. Na podstawie zebranego w postępowaniu materiału dowodowego Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu orzekł o uznaniu policjanta winnym popełnienia czynu, za który ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i odstąpił od wymierzenia kary dyscyplinarnej.

Jeżeli chodzi o druga część pytań, to zdarzenie początkowo zostało przez dyżurnego zakwalifikowane jako usiłowanie dokonania czynu z art. 280§2 Kodeksu Karnego. Kwalifikacja taka została przyjęta przez dyżurnego po wstępnej rozmowie ze zgłaszającym. Zgodnie z Decyzją Nr 100/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z dnia 16.03.2021 roku w sprawie określenia katalogu zawierającego rodzaje zdarzeń oraz trybu meldowania o tych zdarzeniach dyżurnemu KWP we Wrocławiu przez dyżurnych komend miejskich/powiatowych woj. dolnośląskiego § 3 ust.1 określa, że dyżurny o zdarzeniu wyszczególnionym w załączniku nr 1, melduje dyżurnemu KWP nie później niż w czasie do 30 minut od momentu potwierdzenia informacji uzyskanej przez Policję, według stanu i uzyskanych informacji na chwilę wprowadzenia danych (m.in. wstępna kwalifikacja, przebieg zdarzenia, działania podjęte przez Policję itp.). Z uwagi na ten czas dyżurny wstępnie zakwalifikował zdarzenie jako usiłowanie dokonania czynu z art. 280§2 kk, nie biorąc udziału w dalszych czynnościach procesowych z udziałem zgłaszającego.

W przypadku tego zdarzenia, zgodnie z § 3 ust. 3 jeżeli brak jest możliwości wprowadzenia do systemu Policji wszystkich danych wskazanych w ust. 3 w czasie do 30 minut, należy je uzupełniać na bieżąco niezwłocznie po ich uzyskaniu, z adnotacją, że czynności trwają. Dopiero po przeprowadzeniu pełnej analizy przebiegu zdarzenia, w tym wykonaniu czynności procesowych w postaci przesłuchania osoby pokrzywdzonej, Komendant Komisariatu Policji I w Wałbrzychu uznał, że brak jest w nim znamion przestępstwa określonego w art. 280§2 kk, a zdarzenie wypełnia znamiona zdarzenia określonego w art.157§1 kk. Na tej podstawie dokonano modyfikacji kwalifikacji czynu.

Należy zauważyć, że przyjęta kwalifikacji czynu z art 157 kk w żaden sposób nie wpłynęła na proces wykrywczy, bowiem w pierwszych godzinach od przyjęcia zawiadomienie o przestępstwie przeprowadzone zostały wszystkie czynności zmierzające do uzyskania materiału dowodowego dającego podstawę do ustalenia personaliów sprawcy, a tym samym przedstawienia zarzutów i późniejszego postawienia przed sądem. W tym momencie najważniejsze jest zatrzymanie sprawcy tego zdarzenia. Czynności te oczywiście objęte są nadzorem prokuratorskim.

Z poważaniem

Oficer Prasowy

Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu

podkom. Marcin Świeży

Od redakcji: w kolejnym wydaniu odniesiemy się do informacji przekazanych przez podkomisarza Marcina Świeżego.

REKLAMA