https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Petycja o uchylenie uchwały w sprawie obowiązkowych szczepień

Petycja o uchylenie uchwały w sprawie obowiązkowych szczepień

29 kwietnia 2021 r., stosunkiem głosów 22:3, Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła uchwałę o obowiązkowych szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Tego samego dnia grupa osób związanych z PiS, w tym: dwóch radnych, którzy głosowali przeciw tej uchwale; były zastępca prezydenta Wałbrzycha i były poseł na Sejm RP wystosowało petycję do Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha, w której wzywają do „niezwłocznego uchylenia wskazanej na wstępie uchwały oraz uchwały – apelu wzywającego Ministra Zdrowia do umieszczenia choroby COVID-19 w wykazie chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień”.

Oto pełna treść petycji:

W dniu 29.04.2021 r. na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Wałbrzycha, powołując się na art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym podjęła uchwałę wprowadzającej obowiązek wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 przez mieszkańców Miasta Wałbrzycha powyżej 18 roku życia oraz inne osoby powyżej 18 roku życia, które nie zamieszkują w Wałbrzychu, a wykonują pracę na terenie Wałbrzycha.

Uchwała ta – w naszej ocenie – jest wydana z rażącym naruszeniem prawa, a co za tym idzie narusza zasadę praworządności, a także godzi w podstawowe prawa obywatelskie, w szczególności jest sprzeczna art. 31 Konstytucji, który w zdaniu drugim wskazuje, że nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Wskazane w uchwale podstawy prawne umożliwiają podejmowanie Radzie Miasta uchwał z zakresy m.in. ochrony zdrowia, w sytuacji gdy ich przedmiot jest nieuregulowany innymi przepisami. W sprawach epidemicznych, w szczególności w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, kwestie te reguluje ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 poz. 1570) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a zatem Rada Miasta nie ma żadnych kompetencji do podejmowania uchwał w tym zakresie.

Będąc zwolennikami szczepień i zachęcając innych do skorzystania z realizowanego obecnie programu szczepień przeciw COVID-19, uważamy że podjęta uchwała jest szkodliwa, gdyż wprowadzając przymus szczepień, może doprowadzić do zniechęcenia mieszkańców do uczestniczenia w szczepieniach, co narazi ich na możliwość zarażenia i związanych z tym konsekwencji zdrowotnych. Jednoznacznie sprzeciwiamy się przymusowi szczepień, gdyż nie służy on powiększeniu zainteresowanych szczepieniem i ma cechy rozwiązań autorytarnych.

Pozostając w przekonaniu co do dobrych intencji wnioskodawcy to jest Prezydenta Miasta Wałbrzycha, oraz głosujących za przyjęciem uchwały Radnych Miasta Wałbrzych

wzywamy

do niezwłocznego uchylenia wskazanej na wstępie uchwały oraz uchwały – apelu wzywającego Ministra Zdrowia do umieszczenia choroby COVID-19 w wykazie chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień.

Jerzy Langer, radny Rady Miasta Wałbrzycha

Cezary Kuriata, radny Rady Miasta Wałbrzycha

Maciej Badora, poseł ziemi wałbrzyskiej na Sejm VIII kadencji

dr Piotr Sosiński, radca prawny i były zastępca prezydenta Wałbrzycha

Piotr Kochanowicz

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty