https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

Gmina Stare Bogaczowice sprzedaje nieruchomości

Wójt Gminy Stare Bogaczowice na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości :

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie w granicach działki nr 180/4 o powierzchni 0,43 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVb, PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00083992/4.

Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł.

Wadium: 1.500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy.

W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.).

W przetargu może wziąć udział osoba, która:

•           spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:

•           nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki nr 85 o powierzchni 0,30 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa, ŁIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00077924/2.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł.

Wadium: 2.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy.

W przypadku ww. nieruchomości do sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.).

W przetargu może wziąć udział osoba, która:

•           spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz.1655 ze zm.) oraz przedłoży Komisji przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy;

lub osoba, która:

•           nie jest rolnikiem indywidualnym, ale wówczas sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach działki nr 1049 o powierzchni 0,1355 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVb. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00094072/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł.

Wadium: 10 000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi gminne centrum usługowo – mieszkaniowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, z zaznaczeniem numeru działki, na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do dnia 04.03.2021 r. Za datę wpływu wadium uznaję się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu ( 074) 84-52-163 lub (074) 84-52-718.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy ogłoszeń w Starych Bogaczowicach, Strudze i Lubominie, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 05.02.2021 r. do 10.03.2021 r.

REKLAMA